Witamy

Firma Frank-Cars jest autoryzowanym dealerem Forda. Działamy na rynku od roku 1999. Mamy bogate doświadczenie, z którego możesz skorzystać.

Opis firmy

Zajmujemy się sprzedażą samochodów nowych, oferujemy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, stacji blacharsko- lakierniczej oraz wynajem krótko i długoterminowy.

Certyfikaty:

 

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Ford Excellenced
 • Ford Chairman's Award
 • Gazele Biznesu
 • Diament Forbes
 • Dealer Roku 2018 w kategorii – dealer z jedną lub dwoma lokalizacjami
 • Ford Firma Przyjazna Fleet Managerom
 • Ford Lider Rynku Flotowego

Regulamin wypożyczalni

 

 

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umów wynajmu samochodów, zawieranych we FRANK-CARS Sp. z o.o. w Częstochowie, zwaną w dalszej części regulaminu Wynajmującym. Regulamin stosuje się do wszystkich umów płatnego i bezpłatnego wynajmu. W razie sprzeczności umowy i niniejszego Regulaminu strony związane są umową.
 2. Oferta płatnego wynajmu skierowana jest do podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej. Oferta wynajmu bezpłatnego (lub w specjalnych cenach) dotyczy klientów serwisu (pojazdy zastępcze)działu handlowego (pojazdy demonstracyjne). Wynajmujący może odstąpić od powyższych ograniczeń za uprzednim wyraźnym powiadomieniem i zgodą Klienta.
 3. Wynajęty samochód nie może być przez Najemcę podnajmowany ani wywożony poza granice Polskizgody Wynajmującego (zgoda ta może być wyrażona w następujących formach: list, faks, email, sms).
 4. Kierującym pojazdem może być osoba, która ukończyła 21 latma prawo jazdy od co najmniej 12 miesięcy.
 5. Poniższy cennik odnosi się do usług płatnego wynajmu oraz wszelkich opóźnień  zwrotów pojazdów wynajmowanych w specjalnych cenach bądź nieodpłatnie. 
 6. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z ilością paliwa nie mniejszą, niż w chwili wydania, lub do pokrycia kosztu brakującego paliwa, powiększonego o dodatkową opłatę w wysokości 30 zł + VAT. 
 7. Czynsz za wynajem naliczany jest za każde rozpoczęte 24 godziny.
 8. Zamiar przedłużenia wynajmu samochodu musi być zgłoszony nie mniej niż 24 godziny przed upływem ustalonego terminu zwrotu. Dalsze korzystanie z samochodu jest uprawnione jedynie po uzyskaniu zgody Wynajmującego (zgoda ta może być wyrażona w następujących formach: list, faks, email, sms).
 9. Za opóźnienie w zwrocie pojazdu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą w wys. do 150% stawki podstawowej.
 10. Korzystanie z samochodu bez zgody Wynajmującego traktowane jest jako przywłaszczenie i jako takie może podlegać niezwłocznemu zgłoszeniu policji.
 11. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do: Zabrania się używania wynajętego pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności holowania innych pojazdów i przekraczania dopuszczalnej ładowności.
  1. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie polisy OC),
  2. zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych)
   i nie pozostawiania w pojeździe kluczyków, ani dokumentów pojazdu,
  3. wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, sprawdzenie i drobne naprawy ogumienia, żarówek).
 12. W wynajętych pojazdach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W razie stwierdzenia złamania tego zakazu, Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 250 zł.
 13. Za powstałe w trakcie wynajmu uszkodzenia, awarie i braki, które nie są – w tym szczególności z winy Najemcy – objęte ubezpieczeniemgwarancją producenta, Najemca ponosi  odpowiedzialność w pełnej wysokości, w tym ponosi koszty naprawy pojazdu zgodnie z technologią producenta.
 14. Poza czynnościami wymienionymi w p.11.c,  Najemca nie ma prawa do wykonywaniazlecania napraw, przeróbek, przeglądów ani oklejania pojazdu. W razie jego awarii  Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla pojazdu lub dla bezpieczeństwa  ruchu drogowego, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy, do czasu jej usunięcia.  W sytuacji wymagającej holowania pojazdu, należy zlecić holowanie do autoryzowanego serwisu Forda, a jeśli to możliwe, do siedziby Wynajmującego.
 15. W razie ewentualnej kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, powiadomienia Wynajmującego.
 16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii wynajmowanego pojazdu, jeżeli awaria ta jest spowodowana okolicznościami,  za które Wynajmujący nie odpowiada, w tym jeśli awaria wynika z działania lub zaniechania Najemcy lub z powodu siły wyższej.
 17. Samochód posiada ubezpieczenie OCAC. Najemca ma obowiązek stosować się do zapisów ogólnych warunków polisy ubezpieczenia samochodu, z której kopią i OWU zapoznał się przed wypożyczeniem pojazdu.
 18. W przypadku naprawy, której koszt obciąża polisę Auto Casco pojazdu, Najemcę obowiązuje udział własny: dla klas: A,B,C,D,F - 1000 zł, dla pozostałych klas – 2000 zł.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie niemożliwe do rozwiązania polubownego spory dotyczące umowy wynajmu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 20. Wszystkie kwoty podane w regulaminie są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 23%
 21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2017 r.

 

 Sprawdź Cennik

Copyrights ©2012 Frank-Cars. Projekt i wykonanie Imoli.pl